Přihláška

Přihláška do taneční školy Timedance Hradec Králové

Rodiče / zákonní zástupci
Pozn. V této přihlášce (v tomto formuláři) se v souladu s Nařízením GDPR shromažďují v rozsahu nutném pro plnění zákonem uložených povinností, ve veřejném zájmu nebo pro účely splnění smlouvy pouze osobní údaje nutné pro naplnění hlavního poslání spolku, tj. provozu hudebního tělesa, koncertní činnosti, výuky dětí a mládeže, účasti na soutěžích, hudebních přehlídkách atd. Spolek přijal přiměřená opatření, aby nemohlo dojít k zneužití Vašich osobních údajů, údaje jsou zpracovávány výhradně k danému účelu a nejsou předávány třetím osobám s výjimkou, kdy tak stanoví speciální právní předpis. Podrobné informaci k ochraně osobních údajů najdete na webových stránkách spolku. Pozn. Podpisem přihlášky tanečník, popř. jeho zákonný zástupce dobrovolně a ze svobodné vůle prohlašuje, že se seznámil s řády, které jsou veřejně přístupné na webových stránkách www.timedancehk.cz v sekci „dokumenty“. Případnou absenci dítěte je povinné hlásit včas před tréninkem (stačí poslat SMS). Uvolnění dítěte mladšího 18-ti let dříve z lekce pouze pokud donese trenérovi lísteček od rodičů nebo pokud si ho rodič sám převezme z tréninku. Zákonný zástupce stvrzuje, že zdravotní stav dítěte je dobrý a způsobilý vykonávat sportovní i taneční činnost a netrpí srdeční vadou ani jinou závažnou chorobou.
Přihláška byla odeslána, děkujeme.
Přihlášku bohužel nelze odeslat. Zkontrolujte zadané hodnoty.